Legislație

Pentru vizualizarea fişierelor PDF aveţi nevoie de Adobe Reader. Descărcați Adobe Reader pentru sistemul dumneavoastră de operare: Descarcă Windows mobile icon Android icon apple_icon mac_os icon

 

 

LegiHotărâriOrdineOrdonanțe de urgențăGhiduri MS
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănatății (actualizată până la data de 29 decembrie 2009). […] Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului. […] Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile si instituțiile publice. […]
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 „Codul Muncii” republicata. […] Legea nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea si funcționarea Colegiului Medicilor din Romania. […] Legea nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moasă, precum și organizarea si functionarea OAMMR.[…]
Legea nr. Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitatii si sanatatii în munca. […] Legea Nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea Contabilitatii” republicata. […] Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. […]
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice. […] Legea Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. […] Legea Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. […]

Normele de aplicare –HGR 1915/2006 le puteti vizualiza aici

Legea nr. 284 din 28.12. 2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. […] Lega nr. 330/2009 cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. […]
HGR Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sanatății publice. […] HGR nr. 286 din 23 martie 2011 actualizată in 2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare aunui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. […] HGR Nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfasurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. […]
HGR Nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. […] HGR nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica și deontologie al asistentului medical generalist, al moasei și al asistentului medical din România. […] HGR Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. […]
vizualizează și Legea nr. 544/2001 […]
HGR Nr. 144 din 6 martie 2014 privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic. […] HGR nr. 4 din 21.03.2014 privind nereportarea creditelor acumulate în cursul anului 2014 pentru anul 2015. […] HGR Nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante și psihotrope. […]
vizualizează și Legea nr. 339/2005 […]
HGR Nr. 1103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autoritaților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situatie de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare. […] HGR Nr. 367 din 30 aprilie 1990 privind plata muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, de către personalul din stațiile de salvare. […] HGR Nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea și completarea HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a COCA 2014 – 2015. […]
Hotărâri ale Comitetului Național Ebola […] HGR 1086/20013Norme metodologice specifice privind exercitarea Auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii
[…]
Ordinul nr. 1091/2006 privind protocoalele de transfer ale pacientului critic. […] Ordinul nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competențelor si atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească. […] Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală prespitalicească. […]
Ordinul nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul national de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul santății. […] Ordinul nr. 52/55/2010 privind transportul pacientilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanță. […] Ordinul nr. 168 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță. […]
Ordinul Nr. 425/62 din 17 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătății publice şi al Ministrului Internelor și reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță. […] Ordinul Nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizatie emis de Direcțiile de Sănătate Publică județene și a municipiului București. […] Ordinul Nr. 1479 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate al personalului de intervenție din cadrul Serviciilor de Ambulanță Județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum și a regulilor pentru aplicarea acestora. […]
Ordinul Nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea gărzilor în unitațile publice din sectorul sanitar. […] Ordinul Nr. 1067 din 23 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea și efectuarea garzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 […] Ordinul Nr. 1168 din 2 septembrie 2010 pentru aprobarea structurii cadru a Planului roșu de intervenție. […]
Ordinul Nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. […] Ordinul Nr. 277 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea si finantarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, aprobată prin Legea nr. 40/2004. […] Ordinul Nr. 1546 din 11 noiembrie 2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătății publice. […]
Ordinul Nr. 1625 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanță județene și al municipiului Bucuresti. […] Ordinul Nr. 1626 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanță. […] Ordinul Nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice. […]
Ordinul Nr. 1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale. […] Ordinul Nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea și organizarea unităților si compartimentelor de primire a urgențelor. […] Ordinul Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare. […]
Ordinul Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale. […] Ordinul Nr. 683 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern si a Cartei auditului intern in cadrul Ministerului Sanatatii. […]
vizualizează și Normele metodologice HGR 1086/2013 […]
Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. […]
Ordinul Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare. […] Ordin nr. 1662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale. […] Ordinul Nr. 70/38/2016 din 21 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 […]
Ordinul Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare. […] Ordinul nr. 1662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale. […] Ordinul Nr. 70/38/2016 din 21 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 […]
Ordinul Nr. 105 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov. […] Ordinul Nr. 395 din 4 aprilie 2012 privind criteriile de înregistrare şi declarare a nou-născutului. […] Ordinul Nr. 1375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004. […]
Ordinul Nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare. […] Nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare […]
OUG Nr. 195 din 12 decembrie 2002 Republicata privind circulatia pe drumurile publice. […] OUG Nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. De vizualizat art. 92 (reglementeaza efectuarea garzilor de catre asistentii medicali, ambulantieri si operatoare reg. de urgenta)[…] OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea OAMGMAMR. […]
OUG Nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri indomeniul cheltuielilor publice. […] OUG Nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. […] OUG Nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015. […]
OUG Nr. 79 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. […]
Ghidul pentru transferul imediat al pacienților arși în centre de arsuri. […] Ghidul ESC pentru diagnosticul si tratamentul insuficienței cardiace acute și cronice 2008 Partea I […] Partea a II-a […] Ghid de diagnostic si tratament pentru bolile cerebro-vasculare. […]
Ghid de management al anginei pectorale stabile. […] Ghid de diagnostic și tratament al sindroamelor coronariene acute fără supradenivelare de segment ST. […] Ghid de management pentru infarctul de miocard. […] Ghidul pentru managementul hipertensiunii arteriale. […]
Ghid de management al bolilor pulmonare cronice. […] Ghid de management pentru BPOC. […]

De vizualizat

9850 Total vizitatori 1 Azi